قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید

ساخت وبلاگ
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ وبکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ ش قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 144 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ وبکار گرفته‌ شود.   دامنه‌ کاربرد 1 .        این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ دار قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 138 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ وبکار گرفته‌ شود.   مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و تجویز گزا قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 149 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ وبکار گرفته‌ شود.   مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 141 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد 1 .        کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 140 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

پیوست‌ شماره‌ 1 (ادامه‌) شرکت‌ نمونه‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13 یادداشت‌ .... ـ داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد : ادامه مطلب قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 130 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“ مطالعه‌ وبکار گرفته‌ شود.   دامنه‌ کاربرد 1 .        بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 123 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

پیوست‌ شماره‌ 1 صورتهای‌ مالی‌ نمونه‌   این‌ پیوست‌ تنها جنبه‌ تشریحی‌ دارد و بخشی‌ از استاندارد حسابداری‌ را تشکیل‌ نمی‌دهد. هدف‌ این‌ پیوست‌ تشریح‌ کاربرد استاندارد در رابطه‌ با نحوه‌ ارائه‌ صورتها قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 141 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه وبکار گرفته شود. هدف 1 .    هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 142 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

هدف 1 .    هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت املاک است. موضوع اصلی این استاندارد، شناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیتهای ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 142 تاريخ : سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 16:51

خبرنامه